StaryTrep

13 tekstów – auto­rem jest Sta­ryT­rep.

Bo jak wiele on może mieć w so­bie miłości? Jak wiele, przez całe swo­je życie, mógł jej uz­bierać, skom­ple­tować, ska­talo­gować i scho­wać głębo­ko w so­bie, sko­ro na­wet te­raz- będąc tak dogłębnie złamanym, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 marca 2014, 23:33

Może kiedyś mnie znaj­dziesz. Jes­tem gdzieś tam, gdzieś obok, da­leko, tam i ówdzie. W za­sięgu myśli. Którejś no­cy spoj­rzysz w niebo i wy­ciągniesz do mnie myśli, tak jak ja każdej no­cy wyciągam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 marca 2014, 22:32

Gdzieś ty zgu­bił siebie, sta­ruszku, po drodze do te­go dnia? Kiedy stałeś się wra­kiem sa­mego siebie? Pa­miętasz, miałeś kiedyś wiel­kie marze­nia i pla­ny, miałeś kiedyś ogień w ser­cu i światło w oczach, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 marca 2014, 23:08

Bo to jest naj­gor­sza część od­kochi­wania się- odzwycza­janie się od obec­ności. Kiedy de­ner­wu­je cię brak za­pachu ka­wy przy prze­budze­niu, pies niewin­nie zwi­nięty tam, gdzie zwyk­le spał on, śniada­nie dla jed­ne­go, za­kupy dla jed­ne­go i nag­le tak wszys­tkiego za dużo- za dużo jedze­nia, za dużo przes­trze­ni, za dużo myśli. I tyl­ko je­go wciąż mało. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2014, 21:42

Kiedy byłem mały, bałem się ciem­ności i pot­worów pod moim łóżkiem. Każdy z nas przechodził przez ten etap- słod­kie, dziecięce strachy, które wy­wołują uśmiech po­lito­wania na us­tach do­rosłych, którzy os­woili już swo­je pot­wo­ry. I to włas­nie mo­ment, który czy­ni cię mężczyzną, syn­ku- pier­wszy, gorzki bru­der­szaft z diabłem spod wyrka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2013, 23:03

Byłem sprag­niony. Byłem sa­mot­ny. Byłem naj­gor­szym z możli­wych. Byłem Wie­cznością. Byłem Niczym. Byłem z da­la od twoich rąk. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 grudnia 2013, 23:37

Człowiek może mieć wszys­tko, a na­dal pragnąć cze­goś nienaz­wa­nego, cze­goś uk­ry­tego, ale up­ragnione­go. Dla każde­go to jest coś in­ne­go, a wszys­tkiego na­raz mieć nie można. Zaw­sze po drodze do tych priory­tetów gu­bi się część siebie, swo­jego otocze­nia. Ra­miona człowieka są og­ra­niczo­ne, nie udźwigną całego świata, nie ut­rzy­mają wszys­tkich marzeń. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 grudnia 2013, 13:02

I to jest właśnie ta nadzieja, że, mi­mo wszys­tko, ktoś wyt­rzy­ma, ukocha i nie poz­wo­li odejść. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 grudnia 2013, 20:15

Złama­ny Lwie, wstań i wal­cz. Gdy życie po­wala na ko­lana, jes­teś swoją je­dyną nadzieją. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 listopada 2013, 00:11

Ja wiem, że to tyl­ko od­rocze­nie wy­roku, że za kil­ka dni, ty­god­ni, znów się pokłóci­my, znów będziemy roz­ważać roz­sta­nie. Ale, jeżeli możemy zys­kać te kil­ka dni, to czy nie war­to? Jeżeli możemy to jeszcze przedłużyć, to czy każdy ko­lej­ny dzień nie jest na wagę złota? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2013, 23:37
Zeszyty
  • Ważne – Po pros­tu war­te za­pamięta­nia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

StaryTrep

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność